Šta je radno pravo?

Članovi našeg advokatskog društva pružaju usluge pravnog savjetovanja i zastupanja radnika i poslodavaca u svim vrstama sporova proisteklih iz radnih odnosa, pred sudovima i drugim organima. Također, vršimo usklađivanje općih akata društava sa kolektivnim ugovorima, sačinjavanja pravilnika o radu društava, ugovora o radu, te pružamo pravne savjete u pogledu zasnivanja i prestanka ugovora o radu.

Uspješno vodimo vansudske i sudske postupke radi ostvarivanja i zaštite prava iz radnih odnosa, a posjedujemo i neophodno stručno znanje za vođenje antidiskriminacionih postupaka (mobing, diskriminacija, viktimizacija).

Naše klijente zastupamo i u disciplinskim, prekršajnim i krivičnim postupcima proisteklim iz radnog odnosa.

Zatražite besplatnu procjenu slučaja

Ako smatrate da je vaše pravo povrijeđeno, važno je poduzeti korake kako biste sebi osigurali neophodnu pravnu zaštitu. Da biste zakazali besplatne konsultacije, kontaktirajte nas putem telefona na 032/243-111.